Alpha Treatment Program

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหา
และข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้น
แตกต่างกัน และมีปัจจัยที่หลากหลาย
ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญ
จะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ปรับสมดุลความสวย ทั้งภายในและภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษา
ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความปลอดภัย
และการบริการระดับพรีเมียม เครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับมาตรฐานการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ
ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายใน
และภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหา
และข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน และมีปัจจัยที่หลากหลาย
ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญ
จะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ปรับสมดุลความสวยทั้งภายใน และภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายในและภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม
เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายในและภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม
เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป


services services

Alpha Personalised Program

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์
โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์
และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
และการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสม
เฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดี
จากภายในสู่ภายนอก

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า
ร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหาร
เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์
และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามิน
และสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

Office Hours

Mon-Sun : 10am - 8pm


Location

2597, 2599 Lat Phrao (93) Road Wangthonglang, Wangthonglang Bangkok 10310